Nieuwsberichten

Veranderingen in de pensioenreglementen

Nieuwsbericht d.d. 1 mei 2024

De pensioenreglementen zijn per 1 januari 2024 veranderd. Hieronder zijn de belangrijkste veranderingen beschreven:

 • Stopt u met werken bij Trivium Packaging Netherlands B.V.? Dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds TDV (TDV). Onder een aantal voorwaarden kunt u wel pensioen bij TDV blijven opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. Eén van die voorwaarden gaat vervallen. Dit betreft de voorwaarde dat de vrijwillige voortzetting niet mag starten binnen 3 jaar voor de pensioenrichtdatum (67 jaar).
 • Een aantal teksten in de reglementen is verduidelijkt. De betekenis van die teksten is daarmee niet veranderd.

  U vindt de aangepaste pensioenreglementen hier.

INDEXATIE EN PREMIE PER 1 JANUARI 2024

Nieuwsbericht d.d. 20 december 2023

Indexatie per 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 worden de pensioenen van de pensioengerechtigden en de pensioenaan­spraken van de gewezen deelnemers niet verhoogd. De aan­spraken van de actieve deelnemers worden met 3,5% verhoogd.

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers
Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is de jaarlijkse verhoging van de pensioenen (ook wel indexatie genoemd) gekoppeld aan de consumentenprijsindex. Voor de in­dexatie per 1 januari 2024 is de referen­tiepe­riode ok­tober 2023 ten opzichte van oktober 2022. Over deze peri­ode bedroeg de prijsstijging -/-0,41%. Dat bete­kent niet dat de pensioenen verlaagd gaan worden, maar wel dat de pen­sioenen niet worden verhoogd. Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen van pensioengerechtigden en de pensi­oen­aanspraken van gewezen deelnemers volledig ge­ïn­dexeerd (14,33%).

Actieve deelnemers
Voor actieve deelnemers (werknemers) is de jaarlijkse verhoging van de pensioenaanspra­ken per 1 januari 2024 gekoppeld aan de cao-loonsverhoging over de periode tussen januari 2023 en januari 2024. Over deze periode be­draagt deze verho­ging 3,5%.

Ondanks dat Pensioenfonds TDV (TDV) een zeer goede financiële positie heeft, is deze positie onder de huidige regels (FTK) net niet vol­doende om de pensioenaanspraken van de actieve deel­ne­mers volledig met 3,5% te kunnen verhogen. Er is echter speciale wetgeving van kracht die pensioenfondsen de mo­gelijkheid biedt om de indexatie over 2023 aan te vullen tot een volledige indexatie. Aan het toekennen van deze aanvulling zijn een aantal voorwaarden gesteld. TDV voldoet aan die voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat TDV deel­nemers informeert over wat hiervan de gevolgen op de lange termijn (60 jaar) zijn. Deze informatie staat in de bijlage bij dit nieuwsbericht.

Klik hier om naar de bijlage te gaan.

Premie en franchise
De premie voor werknemers wijzigt in 2024 niet en blijft 10,89% van de pensioengrondslag (hierbij is de hogere werkgeversbijdrage in de pensioenpremie van € 60 per maand niet meegerekend).

De franchise wordt verhoogd van € 16.322 naar € 17.545. De franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

Pensioen3daagse 2023

Nieuwsbericht d.d. 3 november 2023

Pensioen3daagse
Op 7, 8 en 9 november vindt de 13e editie plaats van de landelijke Pensioen3daagse, een initiatief van platform Wijzer in geldzaken en de pensioenuitvoerders van Nederland. Ben jij benieuwd of je actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat jij er op je oude dag ook goed bij zit? Zet dan nu de eerste stap! Download de Pensioenchecker App en ontdek in een paar minuten of jij goed op weg bent naar jouw pensioen. Scan de QR, log veilig in met je DigiD wachtwoord en ontdek je maandelijkse netto pensioen, inclusief AOW.

Jaarverslag 2022

Nieuwsbericht d.d. 12 juli 2023

Jaarverslag 2022
Net als 2021 was ook 2022 voor Pensioenfonds TDV een bewogen jaar. De oorlog in Oekraïne en de stijging van de rente waren de belangrijkste gebeurtenissen.

2022 was een slecht beleggingsjaar. Op vrijwel alle beleggingen werd verlies geleden, waardoor het pensioenvermogen daalde. De dekkingsgraad steeg echter van 129% naar 135%, omdat de pensioenverplichtingen, door de sterk gestegen rente, meer daalden dan het pensioenvermogen.

Op basis van de financiële positie per 30 november 2022 konden de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 januari 2023 volledig worden verhoogd.

In ons jaarverslag leest u wat er in 2022 nog meer bij Pensioenfonds TDV is gebeurd. Het volledige jaarverslag vindt u hier.

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023

Nieuwsbericht d.d. 14 juni 2023

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023
De manier waarop pensioen wordt opgebouwd gaat veranderen. De nieuwe regels staan in de Wet toekomst pensioenen. De Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023. De Eerste Kamer heeft  op 30 mei het wetsvoorstel aangenomen. Vanaf 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen zich verder voorbereiden op de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen.

Pensioenfondsen krijgen een jaar extra tijd
Pensioenfondsen krijgen een jaar extra voor de overgang naar de nieuwe regels. Dit heeft minister Schouten toegezegd aan de Eerste Kamer. De minister heeft de uiterste datum voor de overgang op 1 januari 2028 gesteld. Dit was 2027.

We zijn al begonnen met de voorbereidingen
Hoe de nieuwe pensioenregeling van Pensioenfonds TDV eruit gaat zien, weten we nog niet. Nu zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk aan zet. Zij bepalen hoe de nieuwe regeling er op hoofdlijnen uit gaat zien. Het is vervolgens aan het bestuur van Pensioenfonds TDV om de nieuwe regeling uit te voeren.

Er verandert nu nog niets voor u
Voor u verandert er voorlopig niets. Dat gebeurt pas als de nieuwe pensioenregeling ingaat. Natuurlijk houden we u op de hoogte. U hoort ruim van tevoren wat dit precies voor u betekent. Via ons informatiebulletin “Pensioenblik” zullen wij u tussentijds regelmatig informeren over de stand van zaken.

Pensioenpremie voor 2023 definitief vastgesteld

Nieuwsbericht d.d. 8 mei 2023

Pensioenpremie voor 2023 definitief vastgesteld
Trivium Packaging Netherlands B.V. (Trivium) heeft in april besloten om de pensioenpremie op 31,30% te stellen.

Trivium en de werknemers van Trivium betalen beide pensioenpremie. In 2023 is de premie 31,30% van de pensioengrondslag. Werknemers betalen maximaal 50% van de premie en Trivium betaalt de rest. Bij Stichting Pensioenfonds TDV (TDV) betaalt de werknemer nooit meer dan deze bij het bedrijfstakpensioenfonds, het Pensioenfonds van de Metalektro (PME), zou betalen. Bij het PME is het premiepercentage voor de werknemer in 2023 lager, namelijk 10,89%. Als gevolg hiervan neemt Trivium in 2023 uiteindelijk meer dan 50% van de premie voor zijn rekening. In feite is de premie de prijs van het pensioen. Trivium betaalt elk kwartaal de pensioenpremie aan Pensioenfonds TDV. Het werknemersdeel van de pensioenpremie houdt Trivium maandelijks in op het brutoloon. Het exacte bedrag staat op de loonstrook. De premie die Trivium betaalt staat niet op de loonstrook.

Pensioenfonds TDV in het nieuws

Nieuwsbericht d.d. 27 februari 2023

Onderzoek onder 125 pensioenfondsen
De pensioenfondsen Avebe, TDV en apf-kring Chemours zijn er sinds 2007 met hun rendementen het best in geslaagd een nominaal pensioen te realiseren, aldus beleggings- en dataexpert Anton Kramer. 30% van de pensioenfondsen lukte dit niet.

Kramer komt tot deze conclusie na onderzoek onder 125 pensioenfondsen vanaf 2007 tot en met het derde kwartaal van 2022.

Kramer analyseerde het overrendement dat deze fondsen hebben behaald en hield rekening met hoe risicovol zij beleggen. Dit voor risico gecorrigeerde rendement is de informatieratio. Is die nul, dan is een fonds er in geslaagd met zijn rendementen een nominaal pensioen te realiseren. Is die hoger, dan komt er ruimte voor indexatie.

Drie ondernemingspensioenfondsen bij beste fondsen
Volgens de beleggingsexpert was de informatieratio sinds 2007 het hoogst bij Avebe, TDV (Trivium Packaging Netherlands) en kring Chemours van Centraal Beheer APF, gevolgd door de pensioenfondsen van ABN Amro en Loodsen.

Benoeming B.R. van Doesburgh

Nieuwsbericht d.d. 15 februari 2023

Benoeming B.R. van Doesburgh
Op 9 februari 2023 heeft het bestuur de heer Ben van Doesburgh (1956) benoemd als bestuurslid namens de werknemers. De heer Van Doesburgh was sinds juni 2021 aspirant-lid en is voorgedragen door de Groepsondernemingsraad van Trivium. 

Indexatie en premie per 1 januari 2023

Nieuwsbericht d.d. 16 december 2022

Indexatie en premie per 1 januari 2023
Het bestuur heeft op basis van de financiële positie van Pensioenfonds TDV per 30 november 2022 het volgende besloten.

 • De pensioenen van deelnemers die van ons pensioen ontvangen en die in het verleden bij Pensioenfonds TDV pensioen opgebouwd hebben, worden per 1 januari 2023 met 14,33% verhoogd. Deze verhoging is gelijk aan de prijsinflatie over de periode oktober 2021 – oktober 2022 (14,33%).
 • De pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen worden per 1 januari 2023 met 8,67% verhoogd. Deze verhoging is gelijk aan de stijging van de cao-lonen over 2022 (8,67%).
 • De premie voor werknemers wijzigt in 2023 niet en blijft 10,89% van de pensioengrondslag (dit is exclusief de hogere werkgeversbijdrage in de pensioenpremie van € 60 per maand).
 • De franchise wordt verhoogd van € 14.802 naar € 16.322. De franchise is het deel van het  salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

Pensioenblik
U bent de afgelopen jaren van ons gewend in december een Pensioenblik te ontvangen. Dit jaar hebben wij echter besloten om in december geen Pensioenblik te versturen. De eerstvolgende Pensioenblik zal uiterlijk begin februari worden verstuurd. 

Extra Indexatie per 1 oktober 2022

Nieuwsbericht d.d. 5 oktober 2022

Extra  indexatie per 1 oktober 2022
In de laatste Pensioenblik was aangekondigd dat Pensioenfonds TDV het voornemen had om per 1 oktober een extra indexatie toe te kennen. De extra indexatie is mogelijk doordat de overheid de regels die gelden voor het verhogen van pensioenen vanaf 1 juli 2022 versoepeld heeft. Aan het toekennen van een extra indexatie zijn een aantal voorwaarden gesteld. Per 1 oktober 2022 voldoet TDV aan al deze voorwaarden.  

 • De pensioenen van de pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers worden per 1 oktober 2022 aangevuld tot de totale prijsinflatie over de periode juli 2020 – oktober 2021 van 3,21%. Per 1 januari is er al een verhoging van 2,50% toegekend.
 • De pensioenaanspraken van de werknemers worden per 1 oktober aangevuld tot de cao-loonstijging over 2021 van 2,30%. Per 1 januari is er al een verhoging van 1,80% toegekend.

De verhogingen per 1 oktober zijn een inhaalslag voor het gedeelte dat per 1 januari 2022 niet gegeven kon worden. Het is niet toegestaan om de pensioenen meer te verhogen. We hebben hierbij zorgvuldig naar de belangen van alle groepen deelnemers gekeken.

Aan het einde van het jaar zal beslist worden over de verhoging per 1 januari 2023.

Klik hier voor meer informatie.

Ons nieuwe pensioen

Nieuwsbericht d.d. 29 augustus 2022

Ons nieuwe pensioen
Op 25 augustus 2022 is de website www.onsnieuwepensioen.nl live gegaan. Op deze nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden alle Nederlanders informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaar toe.

De website www.onsnieuwepensioen.nl informeert u over het nieuwe pensioenstelsel. Op de website kan iedereen zien en lezen dat er nieuwe regels voor pensioen aankomen, wanneer en waarom dat gebeurt, wie eraan werkt en wat er verandert.

Jaarverslag 2021

Nieuwsbericht d.d. 15 juli 2022

Jaarverslag 2021
Ook voor Pensioenfonds TDV was 2021 een bewogen jaar. Ondanks de coronapandemie herstelde onze financiële positie en konden de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 januari 2022 gedeeltelijk worden verhoogd. In ons jaarverslag leest u wat er in 2021 bij Pensioenfonds TDV is gebeurd. Het volledige jaarverslag vindt u hier.

Oorlog in Oekraïne

Nieuwsbericht d.d. 29 april 2022

Oorlog in Oekraïne
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de sancties die aan Rusland zijn opgelegd troffen ook de beleggingen in deze landen. De meeste beleggingen in Rusland zijn van de ene op de andere dag niets meer waard. Pensioenfonds TDV heeft indirect via beleggingsfondsen een klein gedeelte van het vermogen belegd in Rusland. Naar verwachting zal de afschrijving van deze beleggingen het rendement in 2022 met 0,2% negatief beïnvloeden.

Werken aan ons pensioen

Nieuwsbericht d.d. 14 april 2022

Werken aan ons pensioen
Nederland vernieuwt het pensioenstelsel. Die overgang heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. En dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een goede toekomstige pensioenregeling. Aan het begin van het jaar is daarom het digitale informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Dit informatieplatform biedt alle betrokken partijen praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken.

Interessante informatie voor werknemers
Klik hier voor informatie over:

 • Tijdslijn wetstraject en implementatie;
 • Veelgestelde vragen en antwoorden;
 • Andere belangrijke afspraken uit het pensioenakkoord.

Pensioenblik
Via ons informatiebulletin Pensioenblik informeren wij onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden regelmatig over de laaste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.

Benoeming H.D. Panneman

Nieuwsbericht d.d. 21 februari 2022

Benoeming H.D. Panneman
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 7 februari 2022 de heer Diede Panneman benoemd als bestuurslid namens de werkgever. De heer Panneman (geboren in 1968) is actuaris en heeft tot 2019 als actuaris en bestuurder gewerkt, als laatste bij Sprenkels & Verschuren. Sinds 2019 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van pensioenen. De heer Panneman is dus niet in dienst van Trivium Packaging Netherlands B.V. De komende jaren staat in het teken van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit zal de nodige inspanning van het fonds vergen. De werkgever en het bestuur vonden het daarom verstandig om iemand met veel kennis van pensioenzaken in het bestuur te benoemen i.p.v. iemand uit de eigen organisatie.  

INDEXATIE EN PREMIE PER 1 JANUARI 2022

Nieuwsbericht d.d. 22 december 2021

Indexatie en premie per 1 januari 2022
Het bestuur heeft op basis van de financiële positie van Pensioenfonds TDV per 30 november 2021 het volgende besloten.

 • De pensioenen van de pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers worden per 1 januari 2022 met 2,5% verhoogd. De verhoging is gebaseerd op de prijsinflatie over de periode juli 2020 – oktober 2021 (3,21%). Op basis van de financiële positie per eind november kon 78,5% toegekend worden.
 • De pensioenaanspraken van de werknemers worden per 1 januari 2022 met 1,8% verhoogd. De verhoging is gebaseerd op de cao-loonstijging over 2021 (2,3%). Op basis van de financiële positie per eind november kon 78,5% toegekend worden.
 • De totale premie voor 2022 is vastgesteld op 32,7% en de premie voor werknemers op 10,89%.
 • De franchise is verhoogd van € 14.554 naar € 14.802.  

BETAALDATA 2022

Nieuwsbericht d.d. 15 december 2021

Betaaldata 2022
Hieronder treft u een overzicht aan van de data waarop wij aan onze pensioengerechtigden in 2022 hun pensioen overmaken.

Vrijdag 21 januari
Vrijdag 18 februari
Vrijdag 18 maart
Woensdag 20 april
Vrijdag 20 mei
Maandag 20 juni
Woensdag 20 juli
Vrijdag 19 augustus
Dinsdag 20 september
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 18 november
Vrijdag 16 december 

PENSIOENBLIK DECEMBER 2021

Nieuwsbericht d.d. 15 december 2021

Nieuwe pensioenstelsel en actuele ontwikkelingen
In de week van 13 december 2021 heeft Pensioenfonds TDV aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een Pensioenblik met informatie over het nieuwe pensioenstelsel en actuele ontwikkelingen verstuurd. Klik hier om de Pensioenblik te bekijken.