Links

Een selectie uit websites waarop pensioen gerelateerde onderwerpen worden gepubliceerd. Klik op de naam van de instelling waarvan u de website wilt bezoeken. Indien u suggesties voor uitbreiding van deze lijst heeft, laat ons dit dan weten.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Een specifieke taak is het houden van toezicht op de manier waarop pensioenuitvoerders informatie verstrekken.

Belastingdienst
Informatie over belastingen en premies.

Centraal Beheer
Website voor werknemers van Trivium met kortingen op verzekeringen en geldzaken van Centraal Beheer.

De Nederlandsche Bank (DNB)
Houdt financieel toezicht op de in Nederland werkzame pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Geldwijzer Nabestaanden
De Geldwijzer Nabestaanden is een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geeft inzicht in het inkomen van samenwonenden en gehuwden als één van beiden overlijdt. Op deze website vindt u een handige online tool, die een op maat advies geeft van de financiële regelingen na overlijden, ook op pensioengebied.

Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP)
Als u een klacht heeft en er met ons niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen. De Geschillen Instantie Pensioenfondsen behandelt dit soort geschillen onafhankelijk en deskundig.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Officiële site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Met onder andere uitgebreide informatie over schenkingen.

MijnPensioenoverzicht.nl
Op MijnPensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitleg over de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Tevens mogelijkheid tot het downloaden van het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitleg over de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de nabestaandenuitkering Anw.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Informatie over het overheidsbeleid voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport. Uitleg over de Zorgverzekering en de Zorgverzekeringswet.

Nibud
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Informatie en advies over geld en geldzaken.

Nu iets doen aan je pensioen
Deze website richt zich primair op iedereen tussen de 25 en 35 jaar, met als doel jongeren bewuster te laten worden over het belang van pensioen. Wat is pensioen en hoe werkt het? En welke acties van vandaag hebben invloed op je financiële situatie in de toekomst? Deze website is een initiatief van de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen.

Pensioenchecker
De Pensioenchecker is een app waarmee u snel en makkelijk uw pensioen kunt checken. De Pensioenchecker is gemaakt door een samenwerkingsverband van de Pensioenfederatie en Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen die in Nederland pensioen opbouwt kan de app gratis gebruiken.

Pensioenduidelijkheid
Op deze website vindt u veel informatie over het nieuwe pensioenstelsel. De website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pensioenfederatie
Heeft als missie de belangen van de Nederlandse pensioenfondsen te behartigen en de ontwikkeling van het pensioenstelsel te bevorderen.

Pensioenfonds PGB (PGB)
Voert de pensioenregeling voor werknemers in de grafimedia branche uit.

PME pensioenfonds (PME)
Voert de pensioenregeling voor werknemers in de bedrijfstak Metalektro uit, behalve voor werknemers die bij een onderneming met een eigen ondernemingspensioenfonds in dienst zijn.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW en de Anw.

Trivium Packaging Netherlands
De onderneming waarvoor Stichting Pensioenfonds TDV de pensioenregeling uitvoert.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Verzorgt de werknemersverzekeringen, waaronder de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

Verbond van Verzekeraars
Informatie over onder meer pensioen- en levensloopverzekeringen.

Vereniging van Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds TDV (VPP-TDV)
De VPP-TDV komt op voor een evenwichtige behartiging van de belangen van de pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds TDV.

Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van Financiën om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.