LAAG 3

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 3. In deze derde laag vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds TDV (TDV). In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 1 ontvangt u van ons als uw werkgever u aanmeldt bij TDV. In laag 2 is alle informatie uit laag 1 uitgebreider beschreven. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.sptdv.nl of bij ons opvragen.

Documenten over uw pensioenregeling

Pensioenreglement 2015
Dit pensioenreglement is van toepassing op alle werknemers van Trivium Packaging Netherlands B.V. die ná 1949 geboren zijn.
Pensioenreglement 1993
Dit pensioenreglement is van toepassing op alle deelnemers die vóór 1 januari 2004 uit dienst zijn getreden of met pensioen zijn gegaan.
Klachtenreglement
In het klachtenreglement staat omschreven hoe een klacht door het pensioenfonds wordt afgehandeld.
Stapsgewijs overzicht klachtenprocedure
Met behulp van dit stapsgewijze overzicht ziet u in één oogopslag hoe onze klachtenprocedure werkt.
Beleid inzake herziening en correctie van pensioenen
In het beleid inzake herziening en correctie van pensioenen is vastgelegd hoe het pensioenfonds omgaat met de correctie van onjuistheden in de pensioenadministratie.
Aanvraagformulier waardeoverdracht
Indien u deelnemer bent, kunt u met dit formulier waardeoverdracht aanvragen.
Aanvraagformulier Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering
Indien u werknemer en in regelmatige ploegendienst werkzaam bent, kunt u met dit formulier deelname aan de Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering aanvragen.
Informatie over toeslagverlening voor deelnemers
In dit overzicht kunt u zien hoe de pensioenaanspraken van de deelnemers de afgelopen vijf jaar zijn geïndexeerd.
Informatie over toeslagverlening voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
In dit overzicht kunt u zien hoe de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers en de pensioenrechten van de pensioengerechtigden de afgelopen vijf jaar zijn geïndexeerd.

Documenten over Stichting Pensioenfonds TDV

Uitvoeringsovereenkomst met Trivium Packaging Netherlands B.V.
De uitvoeringsovereenkomst beschrijft de afspraken tussen uw werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering en de financiering van de pensioenregeling.
Statuten
Het doel van het pensioenfonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het pensioenfonds en vele andere onderwerpen.
Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)
ABTN staat voor ‘actuariële en bedrijfstechnische nota’. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid dat het bestuur van het pensioenfonds voert om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het pensioenfonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur staan beschreven in de ABTN.
Nota beleggingsbeleid
De nota beleggingsbeleid beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Verklaring inzake beleggingsbeginselen
De verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Financieel crisisplan
Het financieel crisisplan geeft een beschrijving van de maatregelen die genomen kunnen worden indien de financiële positie van het pensioenfonds niet voldoende is.
Kostenoverzicht
De uitvoering van een pensioenregeling brengt kosten met zich mee. Pensioenfondsen moeten de premies innen, administratie bijhouden, het vermogen beleggen en de pensioenen uitkeren. Daarnaast moeten ze de deelnemers goed informeren. In dit overzicht zijn de kosten van het pensioenfonds over 2022 weergegeven.
Incidenten- en klokkenluidersregeling
In de incidenten- en klokkenluidersregeling staat omschreven welke stappen gevolgd moeten worden als er binnen het pensioenfonds (vermoedelijk) sprake is van een incident of misstand.

Jaarverslagen

Pensioen 1-2-3

Laag 1
Dit is een printbare versie van laag 1 van Pensioen 1-2-3.
Laag 2
Dit is een printbare versie van laag 2 van Pensioen 1-2-3.
Pensioenvergelijker
Met behulp van de pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen.

Informatiebulletins

Pensioenblik Pensionering 2024

Informatie over pensionering en de verschillende keuzemogelijkheden op pensioendatum

Pensioenblik Februari 2024

Financiële positie en veranderingen per 1 januari 2024

Pensioenblik December 2023

Het nieuwe pensioenstelsel (NPS) en laatste ontwikkelingen 2023

Pensioenblik Juli/Augustus 2023

Jaarverslag 2022 en laatste ontwikkelingen 2023

Pensioenblik Februari 2023

Financiële positie en veranderingen per 1 januari 2023 

Pensioenblik Juli/Augustus 2022

Jaarverslag 2021 en laatste ontwikkelingen 2022

Pensioenblik Februari 2022

Financiële positie en veranderingen per 1 januari 2022

Privacy

Privacyverklaring
Door middel van de Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens, het doel daarvan en uw wettelijke rechten.
Verkorte versie Privacyverklaring
Dit is een verkorte versie van bovengenoemde Privacyverklaring.
Cookieverklaring
Door middel van de Cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van cookies en hoe u cookies kunt verwijderen of weigeren.